Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN EN IDENTIFICATIE VAN DE HANDELAAR 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) regelen alle verkopen van producten van het merk SMEG (“Producten”) die op afstand worden gesloten op de website www.sicilyismylove.com (“E-Shop”). 

Klanten (zoals hieronder gedefinieerd) zijn verplicht om zorgvuldig de verkoopvoorwaarden te lezen die op de e-shop worden getoond. De Handelaar (zoals hieronder gedefinieerd) zal een kopie van de Verkoopvoorwaarden aan Klanten verstrekken in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 4 hieronder van deze Verkoopvoorwaarden. Contracten die met klanten worden gesloten, worden door de Handelaar gearchiveerd voor de periode die door de geldende regelgeving wordt vereist. 

De Handelaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen door nieuwe Verkoopvoorwaarden toe te passen vanaf de publicatiedatum op de E-Shop. De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling die via de e-shop wordt verzonden, zijn de voorwaarden die van kracht zijn wanneer de bestelling zelf wordt verzonden. 

Orders die door de gebruiker (“Klant” of “U”) via de e-shop worden verzonden, vormen een volledige aanvaarding van de Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid van de Handelaar; de laatste vormt een integraal onderdeel van deze verkoopvoorwaarden. Elke weigering om de Verkoopvoorwaarden van de Handelaar en het Privacybeleid te accepteren, zal U beletten om elke bestelling via de e-shop te verzenden. 

De producten die op de e-shop worden getoond, worden verkocht via PVS SERVICES ITALIA S.R.L. ("Handelaar"), een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Italië, Strada A di Gainago 2/A, Località Gainago 43056, Torrile (PR), Italia. Met een aandelenkapitaal van Euro 100.000,00, belastingcode en BTW-nummer. 02647480348 REA : PR – 255574.

Neem voor meer informatie over de handelaar en de producten contact op met de speciale klantenservice via e-mail op het adres nederland@sicilyismylove.com. 

2. GESCHIKTHEID VOOR AANKOOP

Producten mogen alleen via de E-Shop worden besteld door klanten die (i) natuurlijke personen zijn (i) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, (ii) handelingsbekwaam zijn, (iii) consumenten zijn, dat wil zeggen niet handelen in de uitoefening van een commercieel, industrieel, vakmanschap of professionele activiteit.

Minderjarigen jonger dan achttien jaar en personen zonder rechtsbevoegdheid om een contract te sluiten, kunnen bevelen plaatsen door middel van een ouder of voogd die namens hen optreedt. Alle bestellingen die in strijd met deze bepaling zijn verzonden en alle contracten die zijn gesloten op basis van deze bestellingen, hebben geen effect.

Door de bestelling via de E-Shop te verzenden, verklaart u en garandeert u om een consument te zijn en dat u de Producten niet zult leveren, distribueren of verkopen voor commerciële doeleinden.

3. PRODUCT BESCHIKBAARHEID

Informatie met betrekking tot producten, samen met productcodes en hun prijs, zijn beschikbaar op de e-shop. De grafische weergave van de Producten die op de E-Shop worden weergegeven, kan afwijken van de werkelijkheid; U moet daarom uitsluitend vertrouwen op de beschrijving van het product en de kenmerken ervan die op de e-shop worden vermeld.

De Handelaar behoudt zich het recht voor op elk moment de hoeveelheid en / of het type Producten dat kan worden gekocht op de E-Shop te beperken.

U kunt aan de bestelling maximaal 3 stuks toevoegen per individueel product.

De Handelaar is in geen geval aansprakelijk voor fouten die voortkomen uit het niet functioneren van Uw verbinding met de E-Shop.

Hoewel de Handelaar zich ertoe verbindt al het mogelijke te doen om de door u gekozen producten in het bestelformulier te leveren, is zijn verbintenis onvermijdelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van die producten.

Om die redenen kan het per ongeluk en bij uitzondering het geval zijn dat de Handelaar niet in staat is om de gevraagde Producten te leveren, omdat er bijvoorbeeld meerdere online bestellingen zijn gedaan die de voorraden hebben opgebruikt. In die gevallen zal de Handelaar onmiddellijk contact met u opnemen op het e-mailadres dat op het Bestelformulier is vermeld om u op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van de Producten.

Als de Producten niet beschikbaar zijn om de hierboven aangegeven redenen, of in andere gevallen van onbeschikbaarheid van het Product, zal de Handelaar u onverwijld per e-mail op de hoogte stellen via alternatieven en naar eigen goeddunken, onverminderd de andere rechten die aan u zijn toegekend door de wet. : (i) de terugbetaling van het totale verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van de Producten, de verzendkosten, indien van toepassing, en eventuele andere extra kosten, indien reeds betaald; of (ii) indien de Producten waarschijnlijk worden aangevuld, uitstel van de leveringsvoorwaarden, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn van de Producten.

4. CONCLUSIE VAN HET AANKOOPCONTRACT

Om een of meer producten te bestellen, moet u zich registreren in de e-shop en uw persoonlijke account aanmaken.

Na het voltooien van de registratie van uw account op de e-shop, moet u het bestelformulier dat u online vindt invullen en naar de handelaar verzenden.

Voordat u een bestelformulier via de e-shop verzendt, moet u alle instructies die tijdens het aankoopproces worden verstrekt (ook met betrekking tot bezorgkosten, voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht en het privacybeleid) zorgvuldig lezen, evenals deze voorwaarden van Verkoop.

Om een product te kopen, moet u (i) het geselecteerde product in de "winkelmand" invoeren door op het betreffende pictogram te klikken, (ii) het bestelformulier invullen, (iii) de betalings- en verzendmethode selecteren, (iv) de Verkoopvoorwaarden goedkeuren en (v) het bestelformulier naar de aanbieder verzenden via de e-shop. 

De verzending van het bestelformulier vormt een aankoopvoorstel voor het geselecteerde product, geregeld door deze verkoopvoorwaarden en bindend voor de klant (behoudens het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8) hieronder. De verzending van de bestelbon door u houdt in dat u verplicht bent om de prijs van het bestelde product of de producten te betalen.

Voordat u het bestelformulier verzendt, kunt u de ingevoerde gegevens corrigeren / wijzigen door de specifieke procedure te volgen die is aangegeven in de e-shop (bij wijze van voorbeeld en zonder beperking heeft u het recht om de hoeveelheid producten die u wilt kopen te wijzigen) door het toevoegen of verwijderen van een of meer producten uit de "winkelmand").

Behoudens het gebruik van persoonlijke gegevens die worden beschreven in het Privacybeleid, kunnen het Bestelformulier en Uw gegevens met betrekking tot het ordervoorstel door de Handelaar worden bewaard gedurende de periode die wordt geboden door de bestaande regelgeving.

Binnen 30 dagen kan de handelaar naar eigen goeddunken een voorstel voor een bestelling weigeren (in dat geval zal u geen som aan de handelaar verschuldigd zijn; het voorstel kan onder meer in de volgende gevallen worden geweigerd: (i) als de Producten niet beschikbaar zijn (onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 3), of (ii) als er een melding of vermoeden is van frauduleuze of illegale activiteiten, met inbegrip van het vermoeden dat de aankopen worden gedaan voor commerciële doeleinden; (iii) als U niet voldoet aan uw verplichtingen die voortvloeien uit een eerder contract dat is aangegaan met de Handelaar en / of een groepsmaatschappij van de Handelaar.

Het koopcontract wordt pas gesloten als de koopaanbieding door de handelaar wordt geaccepteerd, door een orderbevestiging naar het e-mailadres te sturen dat door u op het bestelformulier is gecommuniceerd.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 51, lid 7 van de consumentenwet, zoals hieronder gedefinieerd, bevat de orderbevestiging een samenvatting van de essentiële kenmerken van de gekochte producten, een gedetailleerde aanduiding van de prijs en betalingsmethoden, informatie over bezorgkosten , voorwaarden en methoden van uitoefening van het herroepingsrecht, vermelding van een adres voor het indienen van klachten, informatie over de klantenservice en de bestaande handelsgaranties en een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten wordt overgedragen aan U wanneer U (of een door U aangewezen derde partij en anders dan de vervoerder) materieel in het bezit van het Product komt.

5. PRIJZEN, BELASTINGEN, VERZENDKOSTEN

Alle prijzen op de E-Shop-pagina's met betrekking tot de Producten zijn inclusief BTW en alle andere belastingen. De verzendkosten worden volledig gedragen door de Handelaar als het afleveradres zich in Italië bevindt. Het totale bedrag dat door u moet worden betaald, inclusief de prijs van het gekozen product (en), belastingen en eventueel verzendkosten ("Totaalbedrag"), wordt opnieuw gecommuniceerd voordat de bestelling is geformaliseerd door het verzenden van het bestelformulier.

De Handelaar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen van de Producten te wijzigen, niettegenstaande dat het toegepaste bedrag dat is dat op de E-Shop wordt getoond wanneer de bestelling door U wordt verzonden. Als het btw-tarief wordt gewijzigd dat van toepassing is in de tijd tussen de datum van verzending van de bestelling en de datum waarop de handelaar zich in de staat bevindt om de respectievelijke zending te maken, zal de handelaar contact met u opnemen om uw bestelling te herbevestigen. Als de handelaar uw instructies niet kan verkrijgen, annuleert hij de bestelling en deelt hij de annulering aan u mede.

De Handelaar behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in geval van een onjuiste publicatie van de prijs op de website en zal via Klantenservice contact met u opnemen om u de juiste informatie te geven om de bestelling te wijzigen en eventueel te bevestigen.

6. BETAALMETHODE

Betalingen kunnen worden gedaan via het PayPal-circuit, het Banca Sella-circuit, met een creditcard die is geaccepteerd door het PayPal-circuit of door het Banca Sella-circuit (bijvoorbeeld VISA, Mastercard, enz.), of door de iDeal- of Sofort-circuits.

U wordt gevraagd er rekening mee te houden dat de gekozen betaalmethode een verlenging van de tijdschema's voor het leveren van de Producten kan inhouden, wat alleen zal gebeuren als die betaling definitief is. De creditcardbetaling wordt voor de doeleinden van de transactie gericht via een beveiligde verbinding met de PayPal-pagina of met Banca Sella-instellingen die online betalingen voor de aanbieder beheren.

Voor elke verkoop zal de Handelaar een specifiek belastingdocument afgeven, in de naam van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft verzonden, die zal worden doorgestuurd naar het adres dat door u in het Bestelformulier is aangegeven. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie die aan de Handelaar wordt verstrekt voor belastingdoeleinden.

7. LEVERINGSMETHODEN EN TIJDSCHEMA'S

De handelaar verzendt de door u gevraagde producten met koeriers die een efficiënte en hoogwaardige service bieden. Nadat de levering van de producten aan de vervoerder is voltooid, verzendt de handelaar een verzendbevestiging per e-mail naar het e-mailadres dat door u op het bestelformulier is gecommuniceerd. In ieder geval vormt het vervoersdocument het bewijs van aflevering aan de vervoerder.

De producten worden verzonden naar het adres dat u hebt aangegeven in het bestelformulier. Wijzigingen in de bezorglocatie (met betrekking tot de oorspronkelijk aangegeven), indien u hierom verzoekt nadat het Product aan de koerier is geleverd, kunnen extra kosten met zich meebrengen die volledig voor uw rekening komen.

De Handelaar zal alle redelijke en mogelijke inspanningen doen om de gevraagde Producten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de datum van het aangaan van het aankoopcontract voor de Producten ("Contractsluitingsdatum") aan u te bezorgen. De tijdsbesteding van de aanschaf kan echter afhankelijk zijn van factoren buiten de wil van de Handelaar. Elke leveringstermijn die door laatstgenoemde aan U wordt aangegeven en minder dan de termijn van dertig (30) dagen na de Contractsluitingsdatum zal daarom geacht worden louter indicatief en niet verplicht te zijn.

Als de levertijd langer is dan 30 dagen na de Contractsluitingsdatum, kunt u de Handelaar uitnodigen om de levering uit te voeren met een aanvullende deadline die door hem is aangewezen en die geschikt is voor de omstandigheden. Als de aanvullende termijn verstrijkt zonder dat de Producten worden geleverd, kunt u de overeenkomst op dezelfde manier opzeggen als in artikel 8 hieronder wordt beschreven en moet de Handelaar alle op grond van het Contract gemaakte kosten onverwijld terugbetalen.

Voor leveringen naar adressen op het grondgebied van lidstaten van de Europese Unie, wordt de levering indicatief binnen 2/3 werkdagen uitgevoerd. In sommige minder toegankelijke gebieden kan de bezorging echter nog 2 werkdagen duren.

Verzendkosten naar adressen in Italië zijn gratis. Verzendkosten naar adressen buiten Italië worden door u gedragen en worden afzonderlijk getoond op het bestelformulier.

De Handelaar garandeert dat alle verzonden bestellingen altijd gedekt zijn door een verzekering tegen transportrisico's, verlies en breuk van de Producten, volgens de vervoersvoorwaarden van de koerier. U bent echter verantwoordelijk voor het controleren of de Producten in perfecte staat zijn ontvangen. Als u bij ontvangst van de levering fouten bij de verzending van de Producten constateert of als het ontvangen pakket zichtbaar beschadigd is, moet u deze omstandigheden op het afleveringsdocument van de koerier vermelden met de tekst "Goederen ontvangen niet aangevinkt", waarbij u zo specifiek mogelijk aangeeft wat is vastgesteld. Binnen de volgende 24 uur, moet u de Handelaar ook op de hoogte stellen van het evenement via e-mail naar het adres nederland@sicilyismylove.com. Als u uw bestelling ontvangt zonder manifest anomalieën te markeren, kan de handelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het transport van de Producten.

8. RECHT VAN INTREKKING - VERVANGING VAN HET PRODUCT

In overeenstemming met artikel 52 van de Consumentenwet, zoals hieronder gedefinieerd, hebt u het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst op te zeggen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop u (of uw vertegenwoordiger die gemachtigd is om het Product te ontvangen) materieel in het bezit komt van het Product zelf en in het geval van een gesplitste levering, vanaf de dag waarop U het Product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u binnen de termijn van 14 (veertien) dagen in de bovenstaande paragraaf:

• Vul het herroepingsformulier op de website naar behoren in; (zie webshop)

• verstuur per e-mail of gebruik een traditionele brief om duidelijk te maken dat u van plan bent gebruik te maken van het herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 52 van de consumentenwet; deze mededeling moet de volgende informatie bevatten: (i) aanduiding van het product waarvoor u van plan bent gebruik te maken van het herroepingsrecht; (ii) bestelnummer. De communicatie moet naar het volgende adres worden gestuurd: return@smeg.com.

Binnen 14 (veertien) dagen na de mededeling van de intrekking (verzonden in overeenstemming met dit artikel 8) moet u het gekochte product aan de handelaar retourneren en de productverzameling goedkeuren via het online herroepingsformulier of volgens de instructies van de handelaar bij ontvangst van de mededeling van intrekking. U bent uitsluitend aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product als gevolg van knoeien met het product, anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen: daarom mag u geen labels verwijderen die op het product zijn aangebracht.

De Handelaar zal de volledige terugbetaling van de door u betaalde bedragen, inclusief eventuele redelijke bezorgkosten, zonder onnodig uitstel en in elk geval uiterlijk 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop de Handelaar op de hoogte werd gebracht van uw beslissing om zich terug te trekken uit het contract in overeenstemming met dit artikel 8. Die terugbetaling zal door de aanbieder worden gedaan met dezelfde betaalmethoden die door u zijn gebruikt voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen en op voorwaarde dat u geen extra kosten hoeft te maken voor die terugbetaling.

De handelaar kan de terugbetaling opschorten totdat de handelaar het geretourneerde product volledig heeft ontvangen of, als het vóór de ontvangst plaatsvindt, totdat u het bewijs levert dat u het product heeft geretourneerd.

Na verzending van het product kan de bestelling niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Het retourneren van al verzonden Producten moet in elk geval worden uitgevoerd volgens de procedure van dit artikel 8.

Alle mededelingen aan u met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht, inclusief de mededeling van de ontvangstbevestiging van de uitgeoefende intrekking, zullen per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door de klant in het bestelformulier wordt vermeld of, indien anders, op het e-mailadres dat door de klant is opgegeven in de mededeling van de intrekking. Verdere wijzigingen aan dat adres die niet aan de aanbieder zijn medegedeeld, worden mogelijk niet afgedwongen.

9. GARANTIE VAN PRODUCTEN VERKOCHT VIA DE E-SHOP

De handelaar voert een kwaliteitscontrolebeleid uit, gericht op het controleren of de verkochte producten veilig, niet gevaarlijk en niet defect zijn, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De verkoop van de Producten is onderworpen aan de wettelijke garanties die worden geboden door de artikelen 129, 130 en 132 van de Consumentencode, zoals hieronder gedefinieerd. In overeenstemming met die reglementaire bepalingen, heeft u het recht om het herstel van de conformiteit van het goed door middel van reparatie of vervanging te verkrijgen (u kunt ervoor kiezen om het product te laten repareren of vervangen onder de bij de wet gestelde voorwaarden), zonder kosten voor U, of, als een van die oplossingen niet succesvol is (in overeenstemming met de bepalingen van artikel 130, lid 7 van de Consumentencode), kunt u een gepaste verlaging van de prijs van de Producten of de beëindiging van het contract verkrijgen . U verliest deze rechten als u nalaat om aan de handelaar het gebrek aan overeenstemming te melden binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de datum waarop u dat gebrek aan overeenstemming heeft ontdekt. De actie gericht op het inroepen van een gebrek aan overeenstemming dat niet opzettelijk door de Handelaar verborgen is, is in ieder geval beperkt tot de periode van 26 (zesentwintig) maanden vanaf de levering van het Product.

Als U in de voorwaarden van dit artikel 9 de reparatie of vervanging van het product aanvraagt vanwege een gebrek in overeenstemming, zijn de verzendkosten voor de teruggave van het product aan de handelaar om hersteld of vervangen te worden, samen met alle kosten in verband met de levering aan U van het gerepareerde of vervangen product, voor rekening van de handelaar.

De Handelaar draagt niet de kosten van schade die voortvloeit uit slecht gebruik of slijtage, onjuiste behandeling en onderhoud van het Product. De garantie is niet van toepassing als factoren die geen verband houden met het normale gebruik van het Product een rol hebben gespeeld.

Als u kiest voor de teruggave van het niet-conforme product in plaats van de vervanging, moet u de handelaar op de hoogte stellen via het formulier dat beschikbaar is in de e-shop, binnen de termijn van 10 dagen na het rapport van het gebrek aan overeenstemming. De Handelaar die deze communicatie heeft ontvangen, verbindt zich ertoe om u de methoden voor het verzamelen van het Product aan te geven.

Zodra het product is ontvangen, zal het bevoegde Assistance Center doorgaan met de respectievelijke standaard- en kwaliteitscontrole en, indien het gebrek van overeenstemming wordt geïdentificeerd, u een vervangend product sturen. Als bij de uitkomst van de controle blijkt dat het product geen conformiteitsgebreken vertoont, zal de handelaar u informeren over de kosten die nodig zijn voor de vervanging. Alle kosten in verband met het transport van producten die geen conformiteitsfouten hebben, worden in rekening gebracht.

10. GARANTIE VAN AUTHENTIEK EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De handelaar staat in voor de authenticiteit van alle producten die op de e-shop zijn gekocht.

Het merk "SMEG", samen met de reeks figuratieve en niet-figuratieve handelsmerken en servicemerken die op de producten aanwezig zijn, op de respectievelijke accessoires en / of verpakking, vormmerken, ongeacht of deze zijn geregistreerd, samen met alle illustraties, afbeeldingen en logo's die auteursrechtelijk beschermd zijn en, meer in het algemeen, alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van SMEG en / of haar rechthebbende.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK MET BEVOEGDHEID

Deze verkoopvoorwaarden en, bijgevolg, contracten met klanten gesloten, zijn geregeld door de Italiaanse wet en moeten op dezelfde basis worden geïnterpreteerd (inclusief het Italiaanse wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005, "consumentencode" en, in met name, "Hoofdstuk I, Titel III van Deel III", evenals het Italiaanse wetsdecreet nr. 70 van 9 april 2003, "E-Commerce Decreet").

Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en / of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen worden overgedragen aan de exclusieve jurisdictie van de rechter in de woonplaats of de woonplaats van de Klant.

Als alternatief kan de klant ervoor kiezen om toegang te krijgen tot het platform voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen door de Europese Commissie, aanwezig op de website http://ec.europa.eu/odr

 

12. CONTACTEN

Voor meer informatie en hulp bij de E-Shop of bij de online aankoopmethoden, kunt u contact opnemen met de aanbieder voor de volgende details: nederland@sicilyismylove.com.